Tagalog

Tagalog na Tulong sa Customer

Bilang bahagi ng aming pangako na magkaloob nang napakahusay na serbisyo sa kustomer, ipinagmamalaki ng SDG&E ang pagkakaloob nito ng impormasyong nasa wikang Tagalog.

Alamin kung paano makakatipid ng pera, ng enerhiya, at kung paano mananatiling ligtas sa paligid ng natural gas at elektrisidad, sa mga nariritong files o salansan ng mga dokumento na maaari ninyong i-download. I-click ang mga pamagat na nasa ibaba para mai-download ang inyong pinili. Kakailanganin ninyo ang isang PDF reader katulad ng Adobe Acrobat, upang mabuksan at mabasa ninyo ang mga files. Kung kailangan ninyong magkabit ng Adobe Acrobat sa inyong computer,may libreng bersyon na makukuha dito.

Salamat sa inyong interes sa aming mga tulong na programa. Kung kayo, o isang tao na kilala ninyo, ay biglaang naharap sa isang hindi inaasahang paghihirap o ay nasa isang limitadong kita ang mga programang ito ay maaaring tulungan kayong makatipid ng pera at kuryente.

Maaari namin kayo tulungang makakuha ng isang 30% diskuwento sa inyong buwanang bayarin sa kuryente.

Kayo at ang inyong pamilya ay maaaring magsimulang mamuhay ng higit pang maginhawa ngayon. Ang CARE na programa ay nag-aalok ng isang buwanang diskuwento na 20% sa inyong bayarin sa kuryente na nangangahulugang isang katamtamang ipon na $275 sa bawat taon.  Kung karapat-dapat kayo, karaniwan ninyong makikita ang diskuwento sa loob ng 30 araw ng pagtanggap ng inyong aplikasyon. I-click ang mag-apply ngayon para makita kung karapat-dapat kayo:

Mag-apply ngayon

Tawagan ang 211 para mag-apply

Mga libreng pagpapaganda sa tahanan

Ang bawa’t piraso ng tulong ay nakakagawa ng kaibhan. Sa pamamagitan ng aming Energy Savings Assistance Program maaari kayong makatanggap ng mga libreng kasangkapan na matipid sa kuryente at mga pagpapaganda sa tahanan na makatitipid sa iyong pera at maaaring makatulong na gawing mas maginhawa ang inyong tahanan. Kayo man ay nangungupahan o nagmamay-ari, kung kwalipikado kayo para sa Programa ang aming mga awtorisadong kontratista ng SGD &E ay pupunta sa inyong tahanan at maaaring magbigay ng:

  • Bago, matipid sa kuryente na mga pridyeder at ilaw
  • Bago o inayos na mga pintuan at bintana
  • Microwave, pampainit ng tubig (water heater), mga pridyeder at washer ng damit na gumagamit ng mas mababang kuryente
  • Insulasyon, strip na inilalagay sa pintuan para sa matinding temperatura (weatherstripping) at pagseselyado (caulking) para babaan ang mga halaga ng pagpapainit at pagpapalamig

Buton para mag-apply

O magpa-iskedyul ng isang appointment sa: 1-866-597-0597

false

Mga Programa para sa Karagdagang Tulong Para sa Kustomer

Kung nais ninyong matuto ng higit pa tungkol sa tulong sa pagbabayad ng inyong bayarin o ang aming ibang pang mga tulong na programang nakalista sa ibaba, huwag mag-atubiling tawagan ang 1-800-411-7343 at hilingin na ikonekta sa linya ng wikang Tagalog.

Balansehin ang inyong buwanang bayarin sa kuryente

Gawing mas hindi nagbabago ang inyong darating na mga bayarin sa kuryente at mag-sign up para sa aming Plano sa Pagbabalanse ng Pagbabayad (Level Pay Plan). Ito ay isang madaling paraan para mahulaan ang inyong buwanang bayarin sa kuryente. Libre ang serbisyong ito. Para sa karagdagang impormasyon, o para mag-apply, tawagan ang 1-800-411-7343 at hilingin na ikonekta sa linya ng wikang Tagalog.

Programa sa Pinakamababang Allowance para sa Medikal (Medical Baseline Allowance Program)

Ang mga tao na mayroong mga espesyal na kondisyon na nangangailangan ng init, air conditioning o kagamitan na life-support ay maaaring makakuha ng higit pang kuryente sa isang mas mababa (o baseline) na singil. Ang kita ng sambahayan ay hindi isang salik para maging kwalipikado nguni’t kailangan ng pirma ng doktor. Para sa karagdagang impormasyon tawagan ang 1-800-411-7343 at hilingin na ikonekta sa linya ng wikang Tagalog.
Kung nais ninyong bumuo ng application at i-email o ikoreo ito sa amin, mangyaring mag-click dito

Programa sa Pagiging Sensitibo sa Temperatura (Temperature Sensitive Program)

Kung ang matinding init ay magdudulot ng isang panganib sa kalusugan para sa sinuman sa inyong tahanan, mag-sign up para makatanggap ng mga paunang awtomatikong tawag na notipikasyon ng anumang umiikot na kawalan ng kuryente na pinamamahalaan ng estado. Para sa karagdagang impormasyon tawagan ang 1-800-411-7343 at hilingin na ikonekta sa linya ng wikang Tagalog.

Para sa mga mayroong espesyal na pangangailangan

Kung kayo o isang tao na alam ninyong mayroong limitadong paningin, ang isang tao na nagbibigay ng serbisyo mula sa SDG&E ay maaaring tumulong sa pagmamarka ng saklaw ng mga dial at thermostat para gawing mas madaling gamitin ang mga ito. Kung mayroon kayong kapansanan sa paningin, ang impormasyon mula sa inyong bayarin sa SDG&E ay makukuha ng nasa Braille. Para sa karagdagang impormasyon tawagan ang 1-800-411-7343 at hilingin na ikonekta sa linya ng wikang Tagalog.

Ang ilan sa mga programang ito ay pinopondohan ng mga customer ng utilidad ng California at pinamamahalaan ng San Diego Gas & Electric sa ilalim ng mga pagsuporta ng California Public Utilities Commission.