Txoj Cai Hais Txog Ntiag Tug

San Diego Gas and Electric (“SDG&E”) tau cog lus yuav  qhia rau peb cov neeg tuaj cuag peb kom lawv paub txog tias peb siv tej ntaub ntawv uas txum muaj nyob hauv peb lub vas sab (website) ntawm www.sdge.com (lub “vas sabvas sab”).  Yog thaum siv peb lub vas sab lossis tuaj muab peb cov khoom lossis kev pab nyob rau ntawm peb lub vas sab, koj yuav tsum pom zoo txog kev peb sib sau thiab siv cov ntaub ntawv uas tau muab teev tseg rau tsab cai no.  Yog koj tsis pom zoo txog tsab cai no, thov tsis txhob siv lub vas sab no.

Thov ceev faj tias lwm thaj chaw yeej muaj kev nkag los tshab rau SDG&E lub vas sab lawv muaj lawv cov kev cai tiv thaiv tus kheej thiab lawv txoj kev sib sau, kev siv, thiab kev tshaj tawm cov ntaub ntawv.  Cov kev khiav hauj lwm ntawm lwm lub chaw uas muaj kev txuas mus rau SDG&E lub vas sab yog ib co uas tsab cai no hais tsis txog.

Cov Ntaub Ntawv uas Peb Sib Sau Tau thiab Peb Yuav Siv Li Cas

 

Txhawm rau qhov kom peb muab tau cov khoom thiab kev pab zoo tshaj plaws rau koj, SDG&E lub  vas sab yuav sib sau ob hom ntaub ntawv: Cov Ntaub Ntawv Ntawm Yus Tus Kheej thiab Lwm Cov Ntaub Ntawv uas Tsis Yog Ntawm Tus Kheej. 

Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej: “Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej” txais tau tias yog tej ntaub ntawv uas qhia tau rau peb kom paub txog tias koj yog leej twg thiab muaj peev xwm paub tau qee yam tshwj xeeb, chaw nyob thiab ceeb tsam koj nyob.  Koj muaj kev xaiv tsis qhia Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej los koj yeej tseem nkag tau mus rau ntau qhov chaw hauv lub vas sab.  Li cas los xij, tej Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej tej zaum yuav tau paub los ntawm cov neeg tuaj saib uas yuav xav tau kev pab ntawm SDG&E nyob rau ntawm lub vas sab no,  xws li:

 • Kev tso npe thiab kev siv My Account rau lub homphiaj xws li them nqi;
 • Cov ntawv thov hais txog kev nrhiav seb puas muaj haujlwm;
 • Teev npe rau hauv CARE lossis lwm cov kev pab cuam ntawm cov dej num pab tib neeg;
 • Cov ntawv thov koom rau kev pab, kev thim nyiaj, thiab kev ntaus nqi; thiab
 • Ntawv thov kom muab tso nrog rau daim ntawv teev npe xa ntawv, xa is-mes (email), xa ntawv hauv xov tooj, xov tooj, lossis xov tooj ntawm tes ntawm SDG&E, uas zoo li tej zaum tau muab qhia kom meej dua nyob rau ntawm lub vas sab no ib ntus dhau ib ntus.  Ntxiv mus, kev sib sib txuas lus hauv os-lais (online) uas yog hais txog kev siv dej siv taws mas tej zaum yuav tsum muaj kev taug kev sib txuas lus (xws li xa ntawv is-mes (is-mes (email), xa ntawv hauv xov tooj, thiab siv xov tooj "hu rov qab") thiab cov lus teb hais txog cov kev pab uas tau siv lawm – nrog rau cov ntawv tsib nqi thiab cov nyiaj them mus.

Ib Qho Piv Txwv txog Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej  Ntaub Ntawv Txog Tus Kheejkoj yuav xam muaj koj lub npe, chaw nyob, xov tooj, xov tooj ntawm tes, chaw nyob is-mes (email), thiab lwm yam uas hais txog koj tus kheej thiab tej ntaub ntawv sib txuas lus koj.  Tej zaum peb kuj yuav sib sau txog tej ntaub ntawv  nyiaj txiag (yog tias koj txiav txim muab rau peb), thiab lwm yam ntaub ntawv uas tej zaum koj tau muab tso rau hauv cov ntaub ntawv thov ua hauj lwm.  Yog tias thaum koj ua ntawv tuaj thov rau CARE txoj kev pab, tej zaum koj yuav tau qhia txog koj cov kev teev npe rau lwm yam kev pab ntawm tsoomfwv (xws li nyiaj muas noj/SNAP, Nyiaj Laus (Social Security Income,) thiab Tes Dej Num Pab Noj Su Thoob Tebchaws (the National School Lunch Program)).

SDG&E siv Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej coj los muab kev pab, los mus khiav hauj lwm, thiab txhim kho peb cov neeg uas tuaj saib peb lub vas sab kom muaj paus muaj ntsis.

Ntaub Ntawv Tsis Yog Tus Kheej: “Ntaub Ntawv Tsis Yog Tus Kheej” yog hais txog cov ntaub ntawv uas tsis teev txog ib tug neeg twg lossis muab zom ua ke nrog tau rau lwm tsab Ntaub Ntawv Tsis Yog Tus Kheej.  Tej zaum SDG&E yuav sib sau Ntaub Ntawv Tsis Yog Tus Kheej uas yog siv ib co kev cim tseg hauv kauspivtawj (kaus-piv-tawj), cov duab pom tseeb GIF, lossis siv kev sib sau tej ntaub ntawv thaum uas neeg siv kaus-piv-tawj.

Kubkib (cookies): Tej zaum SDG&E lub vas sab yuav xa kubkib tuaj mus rau koj lub kaus-piv-tawj lossis lwm lub tshuab mas thiaj lub tso cai tau rau peb saib xyuas tus neeg ntawv txoj kev siv lub vas sab.   Yuav tsis nrhiav kev los mus teev cov neeg siv ntawm saib lawv yog leej twg yog tias cov kev uas yuav los qhia lawv tus kheej ntawd yog ib qho uas yus yeej "kam tso cai," piv tswv li:

 • Tau thov kev pab rau ib tug neeg twg lawm;
 • Dai ntawv thov yog ua hais txog kev rhiav saib puas muaj haujlwm;
 • Tau thov kom muaj nyob rau hauv SDG&E daim ntawv xa ua tau teev tseg lawm;
 • Yog xoom xaim muaj tus cwj pwm yuam cai lossis ua yam tsis muaj kev tso cai; lossis
 • Yuav tsum muaj npe raws li txoj kev cai lij choj.

Kubkib yog siv los pab txiaj ntsim zoo rau sawvdaws cov uas tuaj siv peb lub vas sab.

Cov duab pom tseeb GIF: Tej lub sijhawm, peb ua haujlwm nrog cov kev pab sab nrauv uas siv cov duab pom tseeb GIF (uas sawvdaws kuj paub tias ho hu ua pixel tags, single pixel GIFs, web beacons lossis action tags).  Cov duab pom tseeb GIF yog ib cov menyuam duab uas muaj ib qho qhia tau tias tus siv yog leej twg, zoo thooj li kubkib uas yog siv los mus taug cov neeg saib lawv txav mus los li cas.    Peb ho siv cov duab pom tseeb los mus muab thiab khaws cov ntaub ntawv kom peb thiaj li tsim tau cov kev pab rau koj.  Tej zaum cov duab pom tseeb GIF yuav teev tau tias cov neeg siv yog leej twg nrog rau Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej uas tau muab yav tag los lawm.

Kev Xa Ntaub Ntawv Mus-Los:  SDG&E yuav cim austausmastiv (automatically) thiab khaws cia tej kev xa ntaub ntawv mus los uas yog muab los ntawm peb lub vas sab cov ntaub ntawv thaum uas neeg siv txhua tes dej num ntawm lub vas sab yog li cas, kev taug hauv kev, kev mus los hauv lub kaus-piv-tawj, thiab ntaub npaum li cas (“Kev xa ntaub ntawv mus-los.”).  Ib co piv txwv txog kev xa  ntaub ntawv mus los yog:

 • Npe lub vas sab, lossis URL, uas yog qhov chaw qhib kev rau cov tuaj saib nkag rau hauv is-taws-net (Internet) (piv txwv li., "ib lub chaw ua tuamtxhab.com"; "ib lub tsev kawm ntawv.edu"; lossis "ib qhov chaw hauv tsoomfwv.gov");
 • Tus Lej IP (Internet Protocol “IP”);
 • Hom pom duab siv nkag rau hauv lub vas sab;
 • Cov chaw nyob lub vas sab uas tau mus saib lawm; thiab
 • Hnub nkag mus saib thiab lub sijhawm tau mus saib lub vas sab.

Peb lub homphiaj ua ntej tshaj yog los mus sib sau tej ntaub ntawv thaum uas neeg siv kaus-piv-tawj mas yog yuav los mus ua kom txoj kev siv lub vas sab no kom zoo heev rau cov neeg tuaj siv.    Tej ntaub ntawv thaum uas neeg siv kaus-piv-tawj kuj ho yog ib yam pab tau heev los mus pub peb los mus txhim kho tus neeg txoj kev sib peb lub vas sab no kom muaj paus muaj ntsis.  Tej zaum tej ntaub ntawv thaum uas neeg siv kaus-piv-tawj yuav teev tau tias cov neeg tuaj siv yog leej twg nrog rau Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej uas tau muab yav tag los lawm.

Faib Ntaub Ntawv rau Cov Neeg Sab Nrauv Paub

SDG&E yuav tsis pub, tshwj tsis yog koj tso cai, muab koj cov ntaub ntawv txog koj tus kheej nthuav qhia rau cov neeg sab nrauv coj mus siv ua lag ua luam mas tej zaum SDG&E kuj yuav muab ntuav tawm rau cov neeg sab nrauv, tsis hais cov chaw khiav haujlwm uas muaj kev koom tes nrog (uas yog ua raws li tej kev cai lij choj thiab kev tswj) lossis lwm lub chaw lag luam uas yus ntseeg siab uas yog los pab kom lawv khiav tau lawv txoj haujlwm pab rau SDG&E uas yog muaj feem nrog rau SDG&E lub homphiaj khiav lag luam (uas yog muaj kev cog lus yuav ua raws li txoj kev tsis pub leej twg paub tau thiab yuav tsum muaj kev nruaj tseg).

Kev Tswj Txoj Cai: Tej zaum SDG&E kuj yuav tshaj tawm tej Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej yog tias peb muaj lub siab zoo ntseeg tau tias qhov uas tshaj tawm ntawd yuav tsum tau ua raws li kom raug tej cai uas siv tau lossis los mus teb tej ntaub ntawv tom xam ua tuaj kom teb lossis cov ntawv xam teev plaub xa tuaj rau peb lossis los mus tiv thaiv lossis tauj xub yus tus cai, teej tug, lossis kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg tuaj siv, lwm yam, thiab peb tus kheej.  Tej zaum SDG&E yuav tau ua raws li kev tswj txoj cai lossis cov neeg tswj cai los mus muab tej Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej rau cov tsoomfwv uas muaj feem nrog paub. Peb yuav tshiaj tawm Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej tom qab tau txais daim ntawv tuaj tom tsev hais paub tuaj lossis daim ntawv teev teb xam lossis kev koom tes nrog tau ib txoj kev xwj kev tswj txoj cai.  SDG&E muab kev koom tes nrog rau cov koom haum uas tswj txoj cai los mus teev cov neeg uas siv peb cov kev pab uas yog siv yuav cai.  SDG&E yuav tuav tus cai los mus qhia rau cov koom haum tswj txoj cai txog tej yam uas peb pom tau tias ua txaum cai.

Kev Los Sib Koom Ua Ke thiab Kev Yuav Ua Tug: Yog txog lub sijhawm uas muaj kev los sib koom ua ke, muab ua ke, lossis muab muag lossis faj rau lwm tus uas yog tas nrho lossis yuav luag tas nrho cov khoom muaj nuj nqis lossis cov lag luam ntawm SDG&E, ib co khoom muaj nuj nqis uas feem ntau yuav tau muaj faj yog cov ntaub ntawv uas peb sib sau tau los ntawm peb cov neeg uas tuaj siv peb (tsis hais tas nrho ob qho ntawm Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej thiab Ntaub Ntawv Tsis Yog Tus Kheej). Tiamsis, tus uas los tuav tom qab no ttxoj kev siv cov ntaub ntawv no yuav tau raug txoj cai no tsav, raws li tau muab hloov ntawm tej lub sijhawm, tsis hais cov lus hloov tom qab uas muab hloov tswv lawm.

Cov Kev Tswj Tej Ntaub Ntawv Kom Ruaj Ntseg

SDG&E yuav sib zog ua raws li kev ua lag luam los mus tiv thaiv cov neeg sab nrauv kom lawv yuav ua tug, hloov, lossis ua kom puam tsuaj tej ntaub ntawv uas muaj SDG&E tau siv nyob rau lub vas sab no tsis tau.  Cov kev rau siab ua no yog muaj kev saib  xyuas kev khiav mus los nyob rau hauv kaus-piv-tawj los mus teev cov kev tsis tau tso cai rau lwm tus los mus muab lossis hloov cov ntaub ntawv thiab tej lub sijhawm yog muab tau tej ntaub ntawv tseem ceeb uas yog siv kev los zais kom daws tsis tau lub ntsiab lus uas yog siv Secure Socket Layers (“SSL”) lossis lwm txoj kev txawj ntse ua piv tau li ntawd.  Kev saib xyuas yog ua kom los tiv thaiv tej yam kev ua uas tsis raug cai, lossis tej zaum yuav ua rau SDG&E raug ev lub nra txhaum cai lij choj lossis kev puas ntsoog.  SDG&E muaj siab los mus tswj lub vas sab txoj kev ruaj ntseg thiab kom ua raws li txoj kev cai lij choj kom txo kev pab muaj nyob rau sawvdaws tau siv txhua tus.

Txawm tias SDG&E sib zog los mus tiv thaiv kom lwm tus sab nrauv tsis tau kev tso cai los muab Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej uas muab xa rau SDG&E nyob rau lub vas sab no, ib tus neeg sab nrau txoj kev yuam cai txais lossis muab cov lus ntawd los tseem muaj feem ua tau.

Cov Menyuam

SDG&E yuav tsi txhob txwm sib sau Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej nawm cov menyuam hnub nyoog qis dua 13 xyoos. Ntxiv mus, peb tsis paub zoo txog tej yam ntsiab lus nyob rau ntawm peb lub vas sab uas yuav muab xam tias yuav tsis zoo rau cov menyuam.  Yog tias SDG&E paub tias peb ho tau muab tau yuam kev Ntaub Ntawv Txog Tus Kheej ntawm cov menyuam tsis tau muaj 13, peb yuav muab tej yam lus li ntawd lwv tawm ntawm peb cov ntawv teev tseg thiab yuav muab lub chaw uas hais ntawd kaw.

Cov Kev Txuas

Tej zaum lub vas sab no yuav muab cov kev txuas rau ntau lwm lub vas xab xws li  tsoomfwv, koomhaum ua haujlwm nrog thiab lwm tus neeg sab nrau cov vas sab lossis tej ntaub ntawv siv. Cov kev txuas rau lwm lub vas sab no tsuas yog muab ua kev paub nkaus xwb.  SDG&E tsis txw tej tswv yim, tej khoom lossis kev pab uas tus neeg sab nrauv muab tuaj. Yog tias txog txij uas tus sab nrauv cov ntaub ntawv muaj tej lus uas hais txog qhov tseeb, kev pom zoo, lossis lwm yam kev tshab txhais lossis kev muab tswv yim, tus neeg sab nrauv yuav yog tus uas los lav hlo ntawm nws tus kheej txog cov ntsiab lus ntwm nws lub vas sab, hais txog tej lus sawv cev tias saib puas tseeb, puas meej lossis raug rau tej homphiaj lossis kev siv ntawd.  Ntxiv mus, SDG&E sis tau muab cov kev cai hais txog yus tus kheej uas yog hais txog lwm tus neeg sab nrauv cov vas sab lossis cov ntawv uas muab tso rau hauv, lossis pom tau tias saib yuav ua li cas rau cov neeg uas tuaj saib ntawv txoj kev tswj ntawm nws tus kheej ntawd muab los saib kom tseeb.  Raws li, koj yuav tsum maj mam muab cov kev cai hais txog yus tus kheej ntawm tej tus neeg sab nrauv lub chaw uas yog nkag rau hauv SDG&E lub Vas sab los no saib kom txawg.  Tsis pub kom tias SDG&E muaj kev los mus lav txog rau tej ntsiab lus, cov kev cai lossis tej yam uas tshwm sim uas yog los ntawm ib tug neeg sab nrauv los. SDG&E xav kom koj nug ib co lus thiab muaj kev xyuam xwm ua ntej koj tshaj tawm koj Cov Lus Ntawm Koj Tus Kheej rau lwm tus sab nrauv.

Cov Kev Hloov rau Txoj Cai Hais Txog Ntiag Tug Ntawm Mo

(Last Updated July 1, 2011)

SDG&E tuav rawv txoj cai, lub sijhawm twg los xwj, thiab yuav tsis tas ceeb toom, los mus ntxiv rau, hloov, kho tshiab, lossis muab Txoj Cai Hais Txog Ntiag Tug no hloov tshiab dua uas yog muab txoj cai hloov tshiab no tshaj tawm rau ntawm lub vas sab no.  Tej yam Txoj Cai Hais Txog Ntiag Tug uas hloov tshiab yuav raug siv pib tamsim thaum uas muab tshaj tawm ntawd.  Tiamsis, txhua txhia zaus txoj cai no raug hloov tshiab, yuav muab hnub tim kho tshiab tshaj tawm.

Kev Tsis Lees Paub

SDG&E yuav tsis lav txog  tej zauv qhib uas tau muab rau cov neeg siv  ntawd raug lwm tus sab nrauv muab lawm lossis muaj tej yam uas tsis raug cai tshwm sim nrog rau lub vas sab no.  Yog tias  tus neeg siv ntawd ntseeg tau tias tus zauv qhib  raug lwm tus muab tau lawm uas tsis tau tso cai,  lossis yog tias tus neeg siv ntawd muaj lwm yam kev txhawj xeeb txog nws tus kheej, tus neeg siv ntawd yuav tsum sib txuas lus nrog SDG&E sai li sai tau es kom thiaj li muab tus zauv qhib hloov tshiab tau, lossis thiaj li siv tau lwm txoj kev los daws li qhov uas ua tau. Sob lus ceeb toom no yuav tsum sau tuaj rau [email protected].

Cov Lus Nug lossis Cov Lus Cev

Yog tias koj muaj lus nug lossis lus cev txog (a) peb lub vas sab Txoj Cai Hais Txog Ntiag Tug, lossis (b) lwm yam lus nug txog peb lub vas sab no, SDG&E lossis lawv cov kev pab, thov sib txuas lus nrog SDG&E uas yog sau ntawv e-mail rau [email protected], lossis hu xov tooj ntawm (800) 411-7343, lossis xa ntawv rau ntawm:

San Diego Gas & Electric
Attn: Privacy Policy
8330 Century Park Court
San Diego, CA 92123-1538

Tiamsis, thov ceeb toom tias cov lus hais txog kev sib txuas lus  no lossis kev xa xov nrog rau SDG&E yuav muab khaws cia rau ib qho chaw uas yog rau koj nkaus xwb.

Last Updated July 1, 2011