Chính Sách về Quyền Riêng Tư

San Diego Gas and Electric (“SDG&E”) cam kết thông tin liên tục cho những người vào xem về cách thức chúng tôi sử dụng những chi tiết chúng tôi thu thập trong trang web của chúng tôi tại www.sdge.com (“trang web”). Khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc mua bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào qua trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng những chi tiết theo như quy định trong chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách này, thì xin đừng sử dụng trang web.

Xin lưu ý rằng những trang khác có thể vào được qua trang web của SDG&E có chính sách riêng về quyền riêng tư và các nguyên tắc thu thập, sử dụng, và tiết lộ dữ kiện. Các nguyên tắc về thông tin của những trang khác được link (nối kết) đến trang web SDG&E nói trên không thuộc phạm vi chính sách về quyền riêng tư này.

Các Chi Tiết Được Chúng Tôi Thu Thập và Cách Chúng Tôi Sử Dụng các Chi Tiết này

Để có thể cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, trang web của SDG&E thu thập hai loại thông tin: Chi Tiết Cá Nhân và Chi Tiết Không Phải Cá Nhân.

Chi Tiết Cá Nhân: “Chi Tiết Cá Nhân” là những thông tin cho chúng tôi biết những chi tiết cụ thể quý vị là ai và có thể được dùng để nhận diện, liên lạc, hoặc xác định nơi ở của quý vị. Quý vị có thể chọn không cho biết bất cứ Chi Tiết Cá Nhân nào và quý vị vẫn có thể vào hầu hết các phần của trang web. Tuy nhiên, Chi Tiết Cá Nhân có thể được thu thập từ những người muốn sử dụng dịch vụ do SDG&E cung cấp trong trang web này, thí dụ như:

 • Ghi danh và sử dụng Trương Mục Của Tôi (My Account) cho những mục đích chẳng hạn như để trả hóa đơn;
 • Đơn xin việc;
 • Ghi danh xin hưởng CARE hoặc các chương trình trợ giúp khác cho khách hàng;
 • Nộp đơn xin hưởng chương trình tiết kiệm năng lượng, các chương trình giảm giá, và khích lệ; và
 • Yêu cầu được để tên trong danh sách gởi thư, email, tin nhắn (text), điện thoại nhà, hoặc điện thoại di động của SDG&E, như có thể được trình bày chi tiết hơn trong trang web này. Ngoài ra, những liên lạc trong mạng điện toán liên quan đến các dịch vụ tiện ích cũng có thể đòi hỏi sự liên lạc lại (chẳng hạn như email, tin nhắn, và "gọi lại" bằng điện thoại) và sự liên lạc về các dịch vụ sẽ được sử dụng - bao gồm việc gởi hóa đơn và trả tiền.

Những thí dụ về Chi Tiết Cá Nhân mà quý vị có thể phải cung cấp bao gồm tên, địa chỉ gởi thư, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email của quý vị, và những chi tiết khác để nhận diện và liên lạc. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số chi tiết về trương mục tài chánh (nếu quý vị muốn cho biết những chi tiết đó), cũng như những loại thông tin khác mà quý vị có thể đã điền vào đơn xin việc. Trong trường hợp quý vị nộp đơn xin hưởng chương trình CARE, quý vị cũng có thể được yêu cầu phải tiết lộ về việc ghi danh trong các chương trình khác của chính phủ (chẳng hạn như tiền food stamp/SNAP, Tiền Trợ Cấp SSI, và Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa Tại Trường).

SDG&E sử dụng Chi Tiết Cá Nhân này để cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc kinh doanh, và cải thiện kinh nghiệm của những người đã vào trang web của chúng tôi.

Chi Tiết Không Phải Cá Nhân: “Các Chi Tiết Không Phải Cá Nhân” là những thông tin nếu tự nó hoặc khi kết hợp với những Chi Tiết Không Phải Cá Nhân khác cũng không thể nhận diện một người cụ thể. SDG&E có thể thu thập Chi Tiết Không Phải Cá Nhân bằng cách sử dụng cookies, clear GIF, hoặc qua việc thu thập dữ kiện lưu lượng.

Cookies: Trang web của SDG&Ecó thể gởi cookies đến máy điện toán của quý vị hoặc thiết bị khác để cho phép chúng tôi theo dõi sự sử dụng web site của người đó. Chúng tôi không tìm cách nhận diện cá nhân sử dụng trừ khi quý vị đã tự nhận diện bản thân mình bằng cách “opt in (tùy chọn),” thí dụ như:

 • Yêu cầu các dịch vụ cho cá nhân;
 • Nộp đơn xin việc;
 • Yêu cầu được để tên trong danh sách gởi thư của SDG&E;
 • Bị nghi ngờ là có hành vi phạm pháp hoặc hoạt động trái phép; hay
 • Luật bắt buộc phải nhận diện người sử dụng.

Cookies được sử dụng để cải thiện tính cách hữu ích của trang web chúng tôi cho những người vào xem.

Clear GIF: Thỉnh thoảng, chúng tôi làm việc với những nơi cung cấp dịch vụ thuộc thành phần thứ ba có sử dụng clear GIF (còn gọi là nhãn điểm ảnh (pixel tag), điểm ảnh đơn GIF (single pixel GIF), bảng hiệu web (web beacons) hoặc nhãn thao tác (action tags)). Clear GIF là những hình rất nhỏ mang mã nhận diện độc nhất, có chức năng tương tự như cookies, được dùng để chúng tôi theo dõi việc sử dụng mạng điện toán của người sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng clear GIF để thu thập và sưu tập các chi tiết để chúng tôi có thể điều chỉnh dịch vụ của mình cho phù hợp hơn với quý vị. Clear GIF có thể nhận diện cá nhân sử dụng khi kết hợp với Chi Tiết Cá Nhân đã cho biết trước đây.

Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng: SDG&E tự động thu thập và duy trì các chi tiết thống kê trong trang web của chúng tôi từ hồ sơ dữ kiện trong trang web về việc sử dụng, tìm kiếm, lưu lượng sử dụng trong mạng, và khối lượng dữ kiện ("Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng"). Những thí dụ đối với Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng bao gồm:

 • Tên của domain, hoặc URL, từ nơi của người vào Internet (thí dụ, "a company.com"; "a school.edu"; hay "an agency.gov");
 • Số Internet Protocol (“IP”);
 • Loại web browser được sử dụng;
 • Những trang web đã vào; và
 • Ngày và giờ đã vào trang web này.

Mục đích chính của chúng tôi khi thu thập Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng là để tối đa hóa tính cách hữu ích cho những người vào trang web của chúng tôi. Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng cũng hữu ích trong việc giúp chúng tôi cải thiện kinh nghiệm chung cho những người sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng có thể nhận diện những người vào xem khi kết hợp với Chi Tiết Cá Nhân đã cho biết trước đây.

Tiết Lộ Các Chi Tiết Của Quý Vị cho Thành Phần Thứ Ba

SDG&E sẽ không tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân của quý vị cho các thành phần thứ ba đối với mục đích thương mại của họ nếu không có sự chấp thuận của quý vị, ngoại trừ SDG&E có thể tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân của quý vị cho các thành phần thứ ba, kể cả một số công ty chi nhánh (phù hợp với các luật và quy định thích hợp) hoặc các thương nghiệp khác được tín nhiệm chỉ nhằm để giúp họ thực hiện dịch vụ của mình cho SDG&E có liên quan đến các mục đích thương mại của chính SDG&E (phải chu toàn các bổn phận về bảo mật và an ninh).

Cơ Quan Công Lực: SDG&E cũng có thể tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân nếu chúng tôi tin tưởng thật sự rằng sự tiết lộ đó là cần thiết để tuân hành với luật pháp liên quan hoặc để đáp ứng trát tòa hay lệnh tòa cho chúng tôi hoặc để bảo vệ hay biện minh cho quyền hạn, tài sản, hoặc sự an toàn cho người sử dụng của chúng tôi, những người khác, và chính chúng tôi. SDG&E có thể được cơ quan công lực hoặc giới chức có thẩm quyền tư pháp yêu cầu phải cung cấp Chi Tiết Cá Nhân cho các cơ quan thẩm quyền thích hợp của chính phủ. Chúng tôi sẽ tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân khi nhận được lệnh tòa hay trát tòa hoặc để hợp tác với việc điều tra của cơ quan công lực. SDG&E hoàn toàn hợp tác với các cơ quan công lực trong việc nhận diện những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các hoạt động phạm pháp. SDG&E được quyền báo cáo với các cơ quan công lực về tất cả những hoạt động mà chúng tôi tin tưởng thật sự là bất hợp pháp.

Sát Nhập và Mua Lại: Trong trường hợp có việc sát nhập, kết hợp, hoặc bán hay chuyển nhượng tất cả hoặc hầu hết tất cả tài sản hay thương nghiệp của SDG&E, thì một trong những tài sản thông thường sẽ được chuyển nhượng là các chi tiết do chúng tôi thu thập từ những người vào xem và khách hàng của mình (bao gồm Chi Tiết Cá Nhân và Chi Tiết Không Phải Cá Nhân). Tuy nhiên, việc sử dụng những chi tiết này bởi bất cứ thực thể tiếp kế nào sẽ vẫn phải tuân hành các điều khoản của chính sách này, thỉnh thoảng được tu chính, kể cả mọi sự tu chính được thực hiện sau việc giao dịch đó.

Các Nguyên Tắc Bảo An Thông Tin

SDG&E sử dụng các giải pháp thương mại hợp lý để ngăn chận thành phần thứ ba thu thập, sửa đổi, hoặc hủy hoại thông tin cung cấp cho SDG&E qua trang web này. Những giải pháp này bao gồm việc giám sát lượng sử dụng trong mạng để phát giác những hành vi trái phép nhằm để đưa vào (upload) hoặc thay đổi thông tin và trong một số trường hợp mã hóa thông tin cần giữ kín bằng Secure Socket Layers (“SSL”) hoặc kỹ thuật tương tự khác. Ngoài ra việc giám sát còn được thực hiện để ngăn chận mọi hoạt động phạm pháp, hoặc hoạt động có thể làm cho SDG&E phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bị thiệt hại. SDG&E cam kết duy trì an ninh của trang web và luôn luôn tuân hành luật pháp để có thể cung cấp dịch vụ này cho tất cả mọi người vào sử dụng.

Mặc dù SDG&E dùng các giải pháp thương mại hợp lý để ngăn chận thành phần thứ ba thu thập trái phép Chi Tiết Cá Nhân đã gởi cho SDG&E trong trang web này, nhưng sự can thiệp hoặc thu thập bất hợp pháp của thành phần thứ ba vẫn có thể xảy ra.

Trẻ Em

SDG&E không cố tình thu thập Chi Tiết Cá Nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi không biết về bất cứ nội dung nào trong trang web của chúng tôi có thể bị xem là có hại cho trẻ em. Nếu SDG&E biết được là chúng tôi đã vô tình thu thập Chi Tiết Cá Nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này ra khỏi hồ sơ của mình và chấm dứt trương mục liên quan.

Link (Nối Kết)

Trang web này có thể có những link qua trang web hoặc tài liệu của chính phủ, hiệp hội kỹ nghệ và các thành phần thứ ba khác. Những link này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin. SDG&E không xác nhận cho bất cứ lời khuyên, sản phẩm hay dịch vụ nào do thành phần thứ ba cung cấp. Trong trường hợp tài liệu của thành phần thứ ba bao gồm sự xác nhận về sự kiện, đề nghị, hay bất cứ sự giải thích hoặc lời khuyên nào khác, thì thành phần thứ ba đó chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trong trang web của thành phần thứ ba, và SDG&E không đại diện chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn chỉnh hoặc phù hợp cho bất cứ mục đích hay cách sử dụng nào từ đó. Hơn nữa, SDG&E không kiểm chứng chính sách về quyền riêng tư áp dụng cho trang web hay tài liệu do thành phần thứ ba đăng, hoặc quyết định là thành phần thứ ba đó phải làm gì về quyền riêng tư của những người vào xem. Do đó, quý vị cần phải xem kỹ các chính sách về quyền riêng tư của bất cứ trang web nào thuộc thành phần thứ ba mà quý vị có thể vào từ bất cứ trang web nào của SDG&E. Trong mọi trường hợp SDG&E sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung, chính sách hoặc việc làm nào của thành phần thứ ba. SDG&E khuyến khích quý vị nêu thắc mắc và thật cẩn thận trước khi tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân của quý vị với các thành phần thứ ba.

Thay Đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Này

(Có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy 2011)

SDG&E được quyền, bổ túc, thay đổi, sửa đổi, hoặc cập nhật Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này bằng cách đăng chính sách đã sửa đổi trong trang web này vào bất cứ lúc nào, và không cần phải thông báo. Bất cứ sự thay đổi nào trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chính sách này được cập nhật, thì ngày sửa đổi sẽ được đăng.

Từ Khước Trách Nhiệm

SDG&E không chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ mật mã (password) nào đã cấp cho người sử dụng bị thành phần thứ ba biết được hoặc về bất cứ hành vi phạm pháp nào có liên quan đến trang web này. Trong trường hợp người sử dụng tin rằng mật mã đã bị thành phần thứ ba biết được nhưng không có sự cho phép, hoặc nếu người vào xem có quan tâm khác về quyền riêng tư, thì người sử dụng nên liên lạc ngay với SDG&E để có thể đổi mật mã, hoặc để thực hiện những biện pháp khác thích hợp. Thông báo này nên gởi đến [email protected].

Thắc Mắc hoặc Góp Ý

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc góp ý gì cho (a) Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, hoặc (b) có bất cứ thắc mắc gì khác về trang web này, SDG&E hoặc các dịch vụ của họ, xin liên lạc với SDG&E bằng e-mail gởi đến [email protected], hoặc bằng điện thoại số (800) 411-7343, hay bằng thư thường gởi đến:
San Diego Gas & Electric
Attn: Privacy Policy
8330 Century Park Court
San Diego, CA 92123-1538
Tuy nhiên, xin lưu ý, rằng các chi tiết về những sự liên lạc hoặc thư từ này với SDG&E có thể được lưu lại trong hồ sơ dành riêng của quý vị.

 

Có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy 2011