Hmong

Cov Kev Pab Cov Neeg Tau Txais

Ntawv qhia rau peb Hmoob cov neeg

Ua tsaug rau koj cov paj ua rau koj thiaj txuag tau nyiaj thiab zog.

Adobe Acrobat Ntawv:

Qee yam ntawm cov kev pab tej zaum muaj ib cov ntaub ntawv luam tau.  Koj yuav tsum nyeem PDF ntawv, xws li Adobe Acrobat, qhib thiab nyeem cov ntaub ntawv. Yog hais tias koj xav nruab Adobe Acrobat rau koj lub computer, nias no yog qhov version dawb:
- Adobe Acrobat

Cov Kev Pab Cuam

Yog koj, lossis tus neeg koj paub, koj mim li nco dheev fim hauv kev txomnyem ib npaj txhij txog los ntawm ib cov tau nyiaj tsawg, cov kev pab no yuav pab tau koj txuag tau nyiaj thiab zog.

Nrog peb qhov CARE Pabcuam, tseg nyiaj tseem yoojyim tshaj koj xav tau.

Peb muaj nplooj siab ua kom to taub qhov koj xav tau. Lub CARE Pabcuam muaj lub luv nqi txhua hlis muaj 30% rau koj cov nqi zog uas txhais tau hais tias ib tug nruab nrab ntawm $275 txua xyoo.  Yog hais tias koj tau txais kev pab, koj saib feem ntau ces lub luv nqi nyob rau hauv 30 hnub ntawm qhov tau txais koj daim ntawv thov. Nqa cov kev pab cuam hauv tsev hu los yog nias.

Yog koj xav thov hauv Hmong thov nias no:
Siv tam sim no

Yog koj xav thov hauv  Hmoob hu 2-1-1 thiab nug tus Hmoob cov kab lus.

FERA Pabcuam

Peb qhov FERA Pabcuam cov kev txwv yog muaj nyob rau cov tsev neeg uas muaj cov neeg pab lossis ntau tshaj. Tau txais ib tus nqi qis rau cov hluav tawvs xob yog pab nce mus txog ib theem. Yog hais tias koj xav ua ntawv thov Hmoob hu 2-1-1 thiab kom cov kab lus Hmoob lawm.

Txhim kho qhov xwv kom koj lub tsev nrog muaj zog nyiaj pab

Txhua pabn me ntsis ua ib tug txawv. Mus txog lub zog nyiaj pab koj yuav tau cov khoom siv dawb zog-npaum thiab txhim kho tsev uas yuav txuag tau koj cov nyiaj thiab kev pab koj koj lub tsev zoo heev li. Seb koj xauj los muaj, yog hais tias koj tsim nyog, SDG&E ntawv tso cai lag luam nrhiav yuav tuaj muab koj lub tsev:       

  • Tshiab, zog-npaum tub yees thiab hluav tawv xob
  • Tshiab los sis qhov rooj thiab qhov rais tshiab
  • Microwaves, dej tso cua sov thiab txhua qhov ncaw
  • Rwb thaiv tsev, cov pab thaiv thiab cov caulking kom txo tau cov cua sov thiab cua txais rau cov nqi

Yog hais tias koj xav sau ib daim ntawv English thov nias no:
Siv tam sim no

Yog koj xav thov rau hauv Hmoob hu 1-866-597-0597 thiab nug tus Hmoob tus kab lus.

false

Cov Kev Pabcuam Pab Ntxiv

Yog hais tias koj xav kawm ntxiv txogj kev pab them cov nqi koj los yog lwm yam kev pab ntaub ntawv hauv qab no, thov hu rau 1-800-411-7343 thiab nug kom muab cob cog rau sau rau ntawm Hmoob.

Txawm tawm koj cov daim nqi zog txhua hlis

Koj cov nqi zog uas yav tom ntej kom zoo ib yam li thiab kos npe rau peb theem them. Nws yog ib qho yooj yim uas twv seb koj cov daim nqi zog txhua hlis. Qhov koj pab no yuav yog dawb xwb. Xav paub ntau ntxiv, los thov hu rau 1-800-411-7343 thiab nug kom muab txuas nrog rau cov Hmoob haiv lus.

Kev luag pab kev kho mob ntawm lub hauv paus

Cov neeg uas muaj tej yam kev tshwj xeeb mob ntxiv rau thaum tshav kub kub, cua txias, los yog khoom siv hauv kev them nyiaj yug lub neej tau zog dua ntawm tus nqi tsawg du (los yog lub hauv paus).  Tsev neeg cov nyiaj tau los tsis yog ib tug tau txais, tiam sis yog yuav tsum tau kos npe rau ib tus kws kho mob. Xav paub ntxiv hu rau 1-800-411-7343 thiab nug kom muab txuas nrog rau cov Hmoob  haiv lus.

Kev Pabcuam Rhiab

Yog haub cua kub ua rau muaj mob rau cov neeg hauv koj tsev, kos npe txais kev hu xov tooj kaw lus ceeb toom saib rau tej lub xeev kuas yam tuag tas. Xav paub ntau ntxiv hu rau 1-800-411-7343 thiab nug kom muab txuas nrog rau cov Hmoob haiv lus.

Rau cov uas tau txais kev tshwj xeeb 

Yog hais tias koj los sis ib tug neeg uas koj paub muaj txwv tsis pom kev zoo, ib tug neeg  SDG&E yuav pab nrog npav ntau yam thiab cov thermostats kom lawv siv yooj yim. Yog hais tias koj muai ib cov tsis pom kev zoo kev tsis taus, cov ntaub ntawv los ntawm koj cov nqi SDG&E yog muaj nyob hauv ntawv Braille. Xauv paub ntau ntxiv hu rau 1-800-411-7343 thiab nug kom muab txuas nrog nrog rau cov Hmoob haiv lus.